Regulamin

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.adammichalik.pl (dalej nazywany „Sklepem” lub „Adam Michalik Sklep”) prowadzony jest przez: Adam Michalik, ul. Gogolińska 17/14; 47-100 Strzelce Opolskie. Adres e-mail do kontaktu: kontakt@adammichalik.pl, nr telefonu: +48 601 140 700

Sprzedaż Okazjonalna

 1. Zakres oferty: Sklep „Adam Michalik Sklep”, prowadzony w formie sklepu internetowego, oferuje do sprzedaży wyłącznie obrazy autorstwa Adama Michalika.
 2. Opodatkowanie:
  • Sklep „Adam Michalik Sklep” działa w ramach działalności nierejestrowanej i podlega przepisom dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
  • Wszelkie przychody oraz koszty uzyskania przychodów są uwzględniane w zeznaniu podatkowym.
  • Cena przedstawiona na rachunku nie zawiera podatku VAT, gdyż w ramach tej działalności nie jest on wymagany.
  • Maksymalny roczny przychód ze sprzedaży nie może przekroczyć 32 400 zł (75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w skali roku). Informacja ta jest aktualna od 1 lipca 2023 r.
 3. Dokumentacja: Sklep przestrzega wszystkich obowiązków dokumentacyjnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących spełnienia wymogów formalnych lub innych aspektów sprzedaży, Sklep zwraca się do odpowiednich instytucji w celu weryfikacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klienta jest „Adam Michalik Sklep”. Dane osobowe klienta podane podczas procesu zakupu są przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia

 1. Sklep internetowy umożliwia Klientom:
  • Składanie zamówień (ofert zakupu) dzieł sztuki dostępnych na stronie.
  • Uzyskanie informacji o dostępnych pracach.
 2. Informacje dotyczące prac prezentowanych Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.

Dostawa

 1. Dzieło sztuki zamówione Sklepie dostarczane jest za pośrednictwem wybranego przewoźnika.
 2. Czas dostawy jest uzależniony od wybranego sposobu dostarczenia oraz dostępności danego dzieła.

Sposoby płatności

Przed dostarczeniem towaru klientowi:

 1. Przelew bankowy: Płatność na rachunek bankowy Adam Michalik.
 2. Kartą płatniczą: Możliwość płatności kartą kredytową lub debetową.

Podczas odbioru towaru:

 1. Gotówka: Bezpośrednio przy dostawie, jeśli klient wybierze dostawę towaru za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy.

Sklep zastrzega sobie prawo do ustalania z klientem specjalnych warunków i metod płatności. W takim przypadku obowiązują one zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzonym zamówieniu oraz wszelkimi dodatkowymi wymogami związanymi z takimi warunkami płatności.

W sytuacji wyboru płatności przelewem lub kartą, klient powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Natomiast, jeśli klient zdecyduje się na płatność przy odbiorze, płatność powinna być dokonana w momencie dostawy towaru.

Gwarancja Jakości
Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez „Adam Michalik Sklep” oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Sklep.

Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy „Adam Michalik Sklep”, a Klientami.

Sklep udziela Klientowi gwarancji jakości i oryginalności na produkty w Adam Michalik Sklep, adekwatnie do rodzaju użytych materiałów i techniki wykonania produktu.

Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Adam Michalik Sklep; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Adam Michalik Sklep; i w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego.

Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sklep oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru renowacji okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

Sposób dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej:

 • klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Adam Michalik Sklep za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.

W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Adam Michalik Sklep stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Adam Michalik Sklep poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Sklep kosztów.

Sklep nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Sklepowi w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Reklamacje
Adam Michalik
ul. Gogolińska 17/14
47-100 Strzelce Opolskie

Tel. +48 601 140 700
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

e-mail: kontakt@adammichalik.pl

Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Sklep, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.
 3. Klient wysyła informację o dostarczeniu towaru na adres mailowy Sklepu, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie adres, na który należy wysłać towar.
 4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży). W przypadku ich braku Adam Michalik Sklep rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona l.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  • Dostarczenie towaru jest bezpłatne; klient powinien wysłać towar na koszt adammichalik.pl za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.
 8. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, Sklep odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.
 9. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Sklep uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, Sklep korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).
 2. Sklep ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
 4. Sklep informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy.
 5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych, Sklep wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), adammichalik.pl nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 8. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 9. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu
 10. Regulamin Sklepu Internetowego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „zawarcia umowy.”.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej adammichalik.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę o przesłanie lub przekazanie rzeczy do Sklepu nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas o odstąpieniu od tej umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli rzecz zostanie wysłana przed upływem tego terminu.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat:
  Adam Michalik,
  ul. Gogolińska 17/14
  47-100 Strzelce Opolskie,
 • e-mail: kontakt@adammichalik.pl
  tel: +48 601 140 700
 • Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
 • Data zawarcia umowy()/odbioru()
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data