Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych

Nie określono także formy udostępnienia dokumentacji (wydaje się więc, że może to być zarówno kserokopia jak i też udostępnienie elektroniczne dokumentu –. Rozporządzenie mówi bowiem, że do dokumentacji gromadzonej od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych. , 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej jest regułą, od której jednak przewidziane zostały trzy wyjątki. Stosuje się nowy okres przechowywania dokumentacji (10 lat). W razie nie skorzystania przez pracownika z tego uprawnienia, pracodawca będzie mógł zniszczyć poprzednią postać takiej dokumentacji nie będzie to jednak obowiązkiem pracodawcy. Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, w szczególności akt osobowych. Poznaj w praktyce zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akta osobowe i świadectwo pracy po zmianach przepisów). Wydaje się, że wysokie koszty związane z „przełożeniem” dokumentacji spowodowały odejście od pierwotnego pomysłu. W takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. Dopuszczona została elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej (alternatywna do wersji papierowej). Zmiany w prawie dotyczące skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej to dla wielu przedsiębiorstw szansa na zmniejszenie powierzchni archiwum, a tym samym obniżenie kosztów. W przypadku, gdy pracownik/członek rodziny nie odbierze dokumentacji, pracodawca może ją zniszczyć (ustawodawca nie nakazał w tym przypadku niszczenia dokumentacji – lecz tylko to dopuścił). W zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. W sprawie dokumentacji pracowniczej, regulujące. Stosuje się stary okres przechowywania dokumentacji (50 lat). Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji obejmie wszystkich pracowników zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy,. Ustawa wprowadza nowy, 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, zamiast obecnie obowiązujących. Prezentacja praktycznych wniosków wynikających ze stosowania znowelizowanego kodeksu pracy i przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz pierwsze interpretacje. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą się w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił. Aktualnie w przepisach nie ma wyraźnego nakazu wykonywania kopii dokumentacji z teczki osobowej na żądanie pracownika (kopiowanie uznaje się oczywiście za dopuszczalne – ale nie nakazane). Doświadczenia i aktualne interpretacje po wejściu w życie nowych przepisów z zakresu dokumentacji pracowniczej. Dopuszczalne będzie prowadzenie i przechowywanie tylko całej dokumentacji albo w formie papierowej, albo w formie elektronicznej – nie zaś mieszanej.